sklep online
Twój Świat - Ogrody wertykalne Łuków, projektowanie | Projekty realizowane z Funduszy Europejskich
136
page-template-default,page,page-id-136,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

Firma Twój Świat Jacek Mojski jest beneficjentem w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach którego realizuje projekt pt.: „Zakup infrastruktury badawczej w celu budowy laboratorium (centrum badawczego)”. Projekt polega na stworzeniu zaplecza badawczo-rozwojowego, które będzie wykorzystywane nie tylko na nasze potrzeby własne, lecz głównie do świadczenia usług badawczo-rozwojowych na rzecz innych podmiotów. Przedsięwzięcie to jest elementem długookresowej strategii rozwoju naszego przedsiębiorstwa z roku 2014. Projekt ma na celu realną poprawę konkurencyjności naszego przedsiębiorstwa oraz przyczynia się do zwiększenia udziału przedsiębiorstw w ogólnej wartości nakładów na infrastrukturę badawczo-naukową w regionie. Realizacja projektu związana jest z zakupem materiałów i robót budowlanych oraz zakupem środków trwałych w celu stworzenia zaplecza badawczego (laboratorium) i wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa nowej usługi badawczej. Realizacja projektu pozwoli na świadczenie przez nasze przedsiębiorstwo usług badawczo-rozwojowych na rzecz innych podmiotów projekt jest zgodny z celami Działania 1.3 oraz z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Lubelskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu wpłynie na wzrost konkurencyjności naszego przedsiębiorstwa na rynku regionalnym i krajowym. W ramach realizacji projektu zaplanowano osiągnięcie kluczowych dla projektu wskaźników produktu i rezultatu. Wynik przeprowadzonych inwestycji tj. uruchomienie zaplecza badawczo-rozwojowego zostanie skierowany do szerokiego grona odbiorców, w tym przedsiębiorców z sektorów innych niż B+R. Branża architektury krajobrazu, zagospodarowywania przestrzeni miejskich oraz przestrzeni wewnątrz budynków roślinnością, a także prognozowany rozwój otoczenia konkurencyjnego to elementy, które aktywują nas do podejmowania działań służących umocnieniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa i konsekwentna realizację strategii rozwoju. Stworzenie zaplecza badawczego (jak zakłada nasza strategia), to element silnej przewagi konkurencyjnej i jest ściśle związany z naszą działalnością, jako projektanta i dostawcy innowacyjnych produktów do zagospodarowania terenów aglomeracji miejskich zielenią. Zanik terenów zielonych w związku z procesem urbanizacji, to zjawisko na stałe w pisane w dzisiejsze realia. Jednocześnie jest elementem powodującym wzrost popytu na profesjonalne usługi związane z odtwarzaniem/tworzeniem przestrzeni zielonych. Aby można było tworzyć optymalne (nie przypadkowe) rozwiązania, o wysokich walorach estetycznych oraz mających duże znaczenie praktyczne, nasze przedsiębiorstwo uruchomi usługę wykonywania badań dla innych podmiotów podejmujących działania w tej branży. Rynek krajowy, a szczególnie region, w którym głównie prowadzimy działalność, cechuje się niskim poziomem konkurencyjności na poziomie badawczym, dlatego też, w celu jego zdynamizowania oraz w celu dalszego rozwoju i umocnienia swojej pozycji, podejmujemy działania mające na celu wdrożenie nowych usług i wyrobów, zwiększając tym samym atrakcyjność i pozycję naszego przedsiębiorstwa. Takim działaniem będzie również realizacja niniejszego projektu. Do tej pory, na podstawie przeprowadzonych przez nas obserwacji i analiz (wywiady środowiskowe, ankiety), stwierdzono, że póki co w naszym regionie nie ma przedsiębiorstwa, które miałoby w swojej ofercie usługi wykonywania badań dotyczących roślinności oraz nowoczesnych rozwiązań w architekturze zieleni.

 

Wartość projektu: 1 173 660, 07 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych: 950 195, 18 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 665 136, 63 PLN

 

 

Firma Twój Świat Jacek Mojski jest beneficjentem w PROGRAMIE OPERACYJNYM Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP. Realizujemy projekt pt. „Opracowanie znacząco ulepszonego wyrobu w postaci  ogrodu wertykalnego do zastosowania zewnętrznego przeznaczonego na północne elewacje budynków”.

Celem projektu jest wdrożenie w działalności gospodarczej efektów zakupionej od jednostki naukowej usługi opracowania znacząco ulepszonego wyrobu, jakim będzie „ogród wertykalny do zastosowania zewnętrznego przeznaczonego na północne elewacje budynków”, jako innowacji produktowej. Wynikiem projektu będzie znacząco ulepszony wyrób jakim będzie „ogród wertykalny do zastosowania zewnętrznego przeznaczonego na północne elewacje budynków”. Innowacyjność produktowa niniejszego projektu będzie polegała opracowaniu systemu ogrodu wertykalnego na północne elewacje o zupełnie nowatorskim, odrębnym od innych systemie wertykalnym , które będzie można stosować zarówno na terenach zurbanizowanych jak i wiejskich także na północnych elewacjach. Wyróżniać ma go waga, wytrzymałość oraz prostota w montażu.

Celem stosowania ogrodów wertykalnych jest poprawienie efektów krajobrazowych,  wprowadzenie roślinności do miejsc gdzie nie mam możliwości zastosowania innego typu zieleni. Ponad to ogrody wertykalne w ogromnym stopniu przyczyniają się do filtracji powietrza i produkcji tlenu. Działają jak swoiste filtry antysmogowe. Ze względu iż na elewacjach północnych panują w naszym klimacie ciężkie warunki termiczne wymagane jest opracowanie ulepszonego systemy wertykalnego. Realizacja niniejszego projektu jest dla naszego przedsiębiorstwa ogromną szansą zaistnienia na szerszym rynku i rozwoju działalności. Sprzyjającym czynnikiem jest obowiązujący obecnie trend na rynku zarówno krajowym jak i zagranicznym, gdzie propagowane są rozwiązania służące ochronie środowiska i poprawie jakości życia. Ogrody wertykalne są doskonałym rozwiązaniem, które przyczynią się do poprawy klimatu oraz jakości i komfortu życia mieszkańców na terenach zurbanizowanych w aglomeracjach miejskich

 

Wartość projektu: 151 290,00 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych: 123 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 98 400,00 zł

 

Przeprowadzono konkurs ofert, rozesłano zapytania ofertowe do 3 jednostek naukowych. Na zapytanie ofertowe odpowiedziały 3 jednostki naukowe.
Wybrano ofertę z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin.

 

Unknown