sklep online
Twój Świat - Ogrody wertykalne Łuków, projektowanie | Zapytania ofertowe
155
page-template-default,page,page-id-155,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1

Dotyczy Projektu pt. „Zakup Infrastruktury badawczej w celu budowy laboratorium (centrum badawczego)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, 

Numer umowy o dofinansowanie: RPLU.01.03.00-06-0027/16

Zakup i dostawa środka trwałego gotowej konstrukcji zielonej ściany

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór dostawcy, z którym zostanie podpisana umowa na zakup i dostawę kompletnej, gotowej konstrukcji zielonej ściany, które wykorzystywane będą w ramach realizacji poszczególnych zadań Projektu „Zakup Infrastruktury badawczej w celu budowy laboratorium (centrum badawczego)”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kompletnej, gotowej konstrukcji zielonej ściany, zgodnego z opisem i na warunkach określonych w załączniku nr 1 niniejszego zapytania ofertowego.

Kody CPV

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

38900000-4 Rożne przyrzdy do badań lub testowania

Harmonogram realizacji zamówienia
Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi bezpośrednio po zawarciu umowy w
terminie uzgodnionym z Wykonawcą, jednak nie później niż: 15 czerwca 2018

Załączniki:

Zalacznik_nr_1._-_Opis_przedmiotu_zamowienia

Zalacznik_nr_2._-_Oswiadczenie_o_braku_powiazan_osobowych

Zalacznik_nr_3_do_Zapytania_ofertowego_Formularz_oferty

 

Termin składania ofert: do dnia 27.03.2018

 

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może być złożona:
Elektronicznie na adres: ogrodwertykalny@gmail.com lub W wersji papierowej do siedziby firmy: Twój Świat Jacek Mojski, ul. Okrzei 39, 21-400 Łuków. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpłynięcia oferty do firmy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych . Jeden wykonawca może złożyć ofertę na całość przedmiotu zamówienia.
Oferta musi zawierać następujące elementy:
• Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/CEiDG), 
• Datę przygotowania i termin ważności oferty 
• Zakres i szczegółowy opis oferowanych usług/produktów w ramach oferty,
• Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty
• Odniesienie się do każdego z zamieszczonych warunków udziału w postępowaniu 
• Cenę całkowitą netto i brutto,
• Okres udzielanej gwarancji,
• Warunki i termin płatności,
• Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,
• Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
• Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. O wprowadzonych zmianach Zamawiający niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów do złożenia dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień, dotyczących złożonej oferty.

 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: ogrodwertykalny@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Jacek Mojski nr tel.: 506 995 047

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych (Załącznik nr 2 niniejszego zapytania ofertowego).
2) Formularz oferty (Załącznik nr 3),
3) Dostępne karty katalogowe lub inne dokumenty zawierające parametry oferowanych materiałów/urządzeń/urządzenia/elementów składowych materiałów/
elementów składowych urządzeń.
4) Podmioty działające przez reprezentantów nieujawnionych w KRS lub CEiDG zobowiązane są również załączyć do oferty dokumenty wskazujące na umocowanie osób podpisanych pod treścią oferty.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. „cena netto” – waga P1 = 90 pkt.
2. „okres gwarancji” (m-ce) – waga P2 = 10 pkt.
Ad 1. W zakresie kryterium „cena” najwyżej punktowana będzie oferta z najniższą ceną (cena całkowita oferty badanej). Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
ONc = Cmin / Coferty N x P1
Gdzie :
ONc – ocena kolejnej oferty (N) dla kryterium „cena netto” – uzyskana ilość punktów dla oferty badanej (N) dla tego kryterium, 
Cmin – najmniejsza cena oferty, ze wszystkich cen zaproponowanych w złożonych ofertach, 
Coferty N – cena zaproponowana w ofercie badanej (N). 
Ad 2. W zakresie kryterium „okres gwarancji” najwyżej punktowana będzie oferta z najdłuższym udzielanym okresem gwarancji. Liczba punktów w kryterium „okres gwarancji” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
ONG = Goferty N / Gmax x P2
Gdzie :
ONG – ocena kolejnej oferty (N) dla kryterium „okres gwarancji” – uzyskana ilość punktów dla oferty badanej (N) dla tego kryterium, 
Gmax – najdłuższy okres gwarancji, udzielany wśród wszystkich oferentów (min. 60 miesiącY), 
Goferty N – okres gwarancji liczony w miesiącach, udzielony w ofercie badanej (N). 
Ocenę całkowitą oferty badanej stanowi suma punktów uzyskanych w ocenie każdego z kryterium. 
Ooferty N = ONc + ONG
W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent pominie, jedno lub więcej kryteriów jego oferta może zostać uznana za nieważną lub w ocenie zostanie przyznanych mu 0 pkt. w danym kryterium.
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (otrzyma największą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert opublikuje wynik postępowania na stronie
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, a następnie zaproponuje oferentowi, który złożył najkorzystniejszą ofertę zawarcie umowy.

Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Weryfikacja warunku wykluczenia z postępowania odbywać się będzie na podstawie złożenia przez Oferenta podpisanego Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z zamawiającym (wzór Oświadczenia został dołączony do niniejszego zapytania- załącznik nr 2).

Rozstrzygnięte
Nazwa i adres, data wpłynięcia

 MD-INVEST S.C. Radosław Makowski, Gerard Duczkowski
Łazy 52, 21-400 Łuków
26.03.2018

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 2

Dotyczy Projektu pt. „Zakup Infrastruktury badawczej w celu budowy laboratorium (centrum badawczego)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, 

Numer umowy o dofinansowanie: RPLU.01.03.00-06-0027/16

Zakup materiałów i robót budowlanych celem adaptacji budynku na potrzeby zaplecza badawczo-rozwojowego (laboratorium roślin).

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa zakup robót i materiałów budowlanych celem adaptacji budynku na potrzeby zaplecza badawczo-rozwojowego (laboratorium roślin), który wykorzystywany będzie w ramach realizacji projektu „Zakup Infrastruktury badawczej w celu budowy laboratorium (centrum badawczego)”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup robót i materiałów budowlanych celem adaptacji budynku na potrzeby zaplecza badawczo-rozwojowego (laboratorium roślin), zgodnego z opisem i na warunkach określonych w załączniku nr 1 niniejszego zapytania ofertowego.

Kody CPV

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45320000-6 Roboty izolacyjne
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

Załączniki:

Załącznik_nr_1_Zapytanie_ofertowe

Załącznik_nr_2_-_Oswiadczenie_o_braku_powiazan_osobowych

Załącznik_nr_3_-_Formularz_oferty

Załącznik_nr_4_-_Wykaz_robot_budowlanych

Załącznik_nr_4A_-_Wykaz_osob_skierowanych_do_realizacji_

Załącznik_nr_5_-_Przedmiar_robot_budowlanych

Załącznik_nr_6_-_oswiadczenie_o_zapoznaniu_sie_z_placem_

Szczegółowy zakres prac przedstawiony został w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy w stosunku do dokumentacji projektowej. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania robót budowlanych w zakresie określonym w dokumentacji projektowej.
Szczegółowa specyfikacja techniczna (projekt budowlany, projekt konstrukcyjny, mapka sytuacyjna oraz pozwolenie na budowę) znajduje się u Zamawiającego od dnia ogłoszenia zapytania ofertowego do dnia terminu składania ofert w ramach niniejszego postępowania oraz w celu przygotowania oferty zostanie udostępniona zainteresowanym podmiotom w wersji elektronicznej po uprzednim uzgodnieniu terminu – za pośrednictwem poczty elektronicznej: ogrodwertykalny@gmail.com lub pod numerem telefonu 506 995 047 godzinach 8:00 – 16:00 w dni robocze, przy czym o wydanie dokumentacji można zgłaszać się w terminie od publikacji niniejszego zapytania, najpóźniej do 2 dni roboczych przed ostatecznym terminem składania ofert.

Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej celem zapoznania się z warunkami miejsca planowanej inwestycji przed przystąpieniem do przygotowywania oferty.
Realizacja przedmiotu zamówienia musi odbyć się zgodnie ze sztuką budowlaną, normami technicznymi i w sposób umożliwiający odbiór inwestycji.

POZOSTAŁE WYMAGANIA:
a)Termin realizacji całego przedmiotu zamówienia: 
– rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi bezpośrednio po zawarciu umowy w terminie uzgodnionym z Wykonawcą, jednak nie później niż: listopad 2017, 
– zakończenie realizacji nastąpi nie później niż do dnia 30 listopad 2018 r.
b) minimum 36 – miesięczna bezpłatna gwarancja i serwis na przedmiot zamówienia (wykonane roboty budowlane) od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego bez uwag.
Oferta musi zawierać informacje pozwalające na jednoznaczne stwierdzenie czy treść złożonej oferty odpowiada treści zapytania ofertowego. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert: częściowych lub wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli, co najmniej 1 zamówienie budowlane o kubaturze nie mniejszej niż 1000 m3. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wykazu robót budowlanych (załącznik nr 4) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego powyżej, wraz z podaniem ich rodzajów, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) należytego wykonania. Dowodami należytego wykonania są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeśli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji:
– kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy,
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wykazu osób (załącznik nr 4a), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia w/w warunku, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.

Termin składania ofert: do dnia 26.10.2017

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może być złożona:

Elektronicznie na adres: ogrodwertykalny@gmail.com lub w wersji papierowej do siedziby firmy: Twój Świat Mojski Jacek, ul. Okrzei 39, 21-400 Łuków. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do firmy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Jeden wykonawca może złożyć ofertę na całość przedmiotu zamówienia.

Oferta musi zawierać następujące elementy:

 • Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG),
 • Datę przygotowania i termin ważności oferty
 • Zakres i szczegółowy opis oferowanych usług/produktów w ramach oferty,
 • Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty
 • Odniesienie się do każdego z zamieszczonych warunków udziału w postępowaniu
 • Cenę całkowitą netto i brutto,
 • Okres udzielanej gwarancji i serwisu,
 • Warunki i termin płatności,
 • Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,
 • Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
 • Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. O wprowadzonych zmianach Zamawiający niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów do złożenia dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień, dotyczących złożonej oferty.

 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: ogrodwertykalny@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Jacek Mojski nr tel.: 506 995 047

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych (Załącznik nr 2 niniejszego zapytania ofertowego)

2) Formularz oferty (Załącznik nr 3),

3) Załącznik nr.4 – Wykaz robót budowlanych,

4) Załącznik nr 4a – Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

5) Załącznik nr.5 – Przedmiar robót.

6) Załącznik nr.6 – Oświadczenie o zapoznaniu się z placem budowy.

7) Podmioty działające przez reprezentantów nieujawnionych w KRS lub CEiDG zobowiązane są również załączyć do oferty dokumenty wskazujące na umocowanie osób podpisanych pod treścią oferty.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

 1. Oceny ofert będzie dokonywał Zamawiający. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę.
 2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami oceny ofert, o których mowa w ust.3.
 3. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
  1. Cena – cena ryczałtowa w PLN na wykonanie całego zakresu robót zgodnie z Projektem budowlanym (70%).
  2. Termin wykonania zamówienia – termin wykonania liczony w dniach od daty otwarcia ofert do dnia określonego przez oferenta w ofercie (20%).
  3. Okres gwarancji i serwisu na wykonane roboty budowlane – okres gwarancji (serwisu) liczony w miesiącach od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót (10%).
 4. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

(L.P Kryteria obligatoryjne) /Opis sposobu przyznawania punktów/ {Waga kryterium} <Max punktacja>

(1.) Cena całkowita netto ( w zł )

/Pc – liczba punktów w zakresie oceny

C min – najniższa cena spośród złożonych ofert

C bad – cena badania oferty

Sposób przyznawania punktacji

Pc = [(Cmin/Cbad) * 100 pkt] * 0,70 /

{0,70} <70 pkt>

(2. Termin ( czas ) wykonania zamówienia – w dniach)

/Pt – liczba punktów w zakresie terminu

( czasu realizacji zamówienia)

T min – najkrótszy termin spośród złożonych ofert

T bad. – termin badanej oferty

Sposób przyznawania punktacji :

Pt = (( T min /T bad ) *100 pkt) *0,20

Oferta z zakresem realizacji wykraczającym poza 30.11.2018 podlega odrzuceniu./  

{0,20} <20 pkt>

(3 Okres gwarancji i serwisu ( w pełnych miesiącach))

/Pg – liczba punktów w zakresie gwarancji i serwisu

Gbad – ilość miesięcy wskazanych w badanej ofercie

Gmax – najwyższa ilość miesięcy spośród złożonych ofert

Sposób przyznawania punktacji:

Pg= ( (Gbad / Gmax)*100 pkt ) * 0,10

Minimalny okres gwarancji i serwisu to 36 miesięcy. /

{0,10} <10 pkt>

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach kryteriów obligatoryjnych 100 pkt.

 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która zdobędzie największa liczbę punktów obliczonych ze wzoru:

P = Pc + Pt +Pg

Uzyskane wyniki zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego ( w tym nie zostaną spełnione kryteria obligatoryjne) a oferowany przedmiot dostawy nie będzie spełniał wymaganych w zapytaniu ofertowym elementów – zadań przewidzianych do realizacji. Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych i wariantowych.
 2. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może poprosić Oferentów o udzielenie dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.
 3. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (otrzyma największą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert opublikuje wynik postępowania na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, a następnie zaproponuje oferentowi, który złożył najkorzystniejszą ofertę zawarcie umowy.

Wykluczenia

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o zamówienie, należy złożyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (Załącznik nr 2).

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

– uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

– posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,

– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Brak dołączonego i podpisanego oświadczenia skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o zamówienie.

Informacja o wybranym wykonawcy:

 

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia
 MD-INVEST S.C. Radosław Makowski, Gerard Duczkowski
ul. Łazy 52, 21-400 Łuków
30.10.2017

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 3

dotyczy Projektu pt. „Zakup Infrastruktury badawczej w celu budowy laboratorium (centrum badawczego)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,

Numer umowy o dofinansowanie: RPLU.01.03.00-06-0027/16

 

Zakup i dostawa kompletnego zestawu do monitorowania fluorescencji chlorofilu.

 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór dostawcy, z którym zostanie podpisana umowa na zakup i dostawę kompletnego zestawu do monitorowania fluorescencji chlorofilu, który wykorzystywany będzie w ramach realizacji poszczególnych zadań Projektu „Zakup Infrastruktury badawczej w celu budowy laboratorium (centrum badawczego)”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kompletnego zestawu do monitorowania fluorescencji chlorofilu, zgodnego z opisem i na warunkach określonych w załączniku nr 1 niniejszego zapytania ofertowego.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Załącznik nr 3 – Formularz oferty

Termin składania ofert: do dnia 19-04-2017

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może być złożona:

Elektronicznie na adres: ogrodwertykalny@gmail.com lub W wersji papierowej do siedziby firmy: Twój Świat Jacek Mojski, ul. Okrzei 39, 21-400 Łuków. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do firmy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Jeden wykonawca może złożyć ofertę na całość przedmiotu zamówienia.

Oferta musi zawierać następujące elementy:

 • Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG),
 • Datę przygotowania i termin ważności oferty
 • Zakres i szczegółowy opis oferowanych usług/produktów w ramach oferty,
 • Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty
 • Odniesienie się do każdego z zamieszczonych warunków udziału w postępowaniu
 • Cenę całkowitą netto i brutto,
 • Okres udzielanej gwarancji,
 • Warunki i termin płatności,
 • Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,
 • Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
 • Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. O wprowadzonych zmianach Zamawiający niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów do złożenia dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień, dotyczących złożonej oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: ogrodwertykalny@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Jacek Mojski nr tel.: 506 995 047

 Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych (Załącznik nr 2 niniejszego zapytania ofertowego).

2) Formularz oferty (Załącznik nr 3),

3) Podmioty działające przez reprezentantów nieujawnionych w KRS lub CEiDG zobowiązane są również załączyć do oferty dokumenty wskazujące na umocowanie osób podpisanych pod treścią oferty.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 1. „cena netto” – waga P1 = 90 pkt.
 2. „okres gwarancji” (m-ce) – waga P2 = 10 pkt.

Ad 1. W zakresie kryterium „cena” najwyżej punktowana będzie oferta z najniższą ceną (cena całkowita oferty badanej). Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

ONc = Cmin / Coferty N x P1

Gdzie :

ONc – ocena kolejnej oferty (N) dla kryterium „cena netto” – uzyskana ilość punktów dla oferty badanej (N) dla tego kryterium,

Cmin – najmniejsza cena oferty, ze wszystkich cen zaproponowanych w złożonych ofertach,

Coferty N – cena zaproponowana w ofercie badanej (N).

Ad 2. W zakresie kryterium „okres gwarancji” najwyżej punktowana będzie oferta z najdłuższym udzielanym okresem gwarancji. Liczba punktów w kryterium „okres gwarancji” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

ONG = Goferty N / Gmax x P2

Gdzie :

ONG – ocena kolejnej oferty (N) dla kryterium „okres gwarancji” – uzyskana ilość punktów dla oferty badanej (N) dla tego kryterium,

Gmax – najdłuższy okres gwarancji, udzielany wśród wszystkich oferentów (min. 24 miesiące),

Goferty N – okres gwarancji liczony w miesiącach, udzielony w ofercie badanej (N).

Ocenę całkowitą oferty badanej stanowi suma punktów uzyskanych w ocenie każdego z kryterium.

Ooferty N = ONc + ONG

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent pominie, jedno lub więcej kryteriów jego oferta może zostać uznana za nieważną lub w ocenie zostanie przyznanych mu 0 pkt. w danym kryterium.

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (otrzyma największą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert opublikuje wynik postępowania na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, a następnie zaproponuje oferentowi, który złożył najkorzystniejszą ofertę zawarcie umowy.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Weryfikacja warunku wykluczenia z postępowania odbywać się będzie na podstawie złożenia przez Oferenta podpisanego Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z zamawiającym (wzór Oświadczenia został dołączony do niniejszego zapytania- załącznik nr 2).

Informacja o wybranym wykonawcy:

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia
 
IDALIA Ireneusz Wolak Spółka Jawna
ul. Zubrzyckiego 10
26-610 Radom
18.04.2017

 

Zapytanie ofertowe nr 4

dotyczy Projektu pt. „Zakup Infrastruktury badawczej w celu budowy laboratorium (centrum badawczego)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,

Numer umowy o dofinansowanie: RPLU.01.03.00-06-0027/16

 

Zakup i dostawa fluorymetru z oświetleniem ciągłym do pomiaru fluorescencji chlorofilu.

 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór dostawcy, z którym zostanie podpisana umowa na zakup i dostawę fluorymetru z oświetleniem ciągłym do pomiaru fluorescencji chlorofilu, który wykorzystywany będzie w ramach realizacji poszczególnych zadań Projektu „Zakup Infrastruktury badawczej w celu budowy laboratorium (centrum badawczego)”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fluorymetru z oświetleniem ciągłym do pomiaru fluorescencji chlorofilu, zgodnego z opisem i na warunkach określonych w załączniku nr 1 niniejszego zapytania ofertowego.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Załącznik nr 3 – Formularz oferty

Termin składania ofert: do dnia 19-04-2017

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może być złożona:

Elektronicznie na adres: ogrodwertykalny@gmail.com lub W wersji papierowej do siedziby firmy: Twój Świat Jacek Mojski, ul. Okrzei 39, 21-400 Łuków. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do firmy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Jeden wykonawca może złożyć ofertę na całość przedmiotu zamówienia.

Oferta musi zawierać następujące elementy:

 • Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG),
 • Datę przygotowania i termin ważności oferty
 • Zakres i szczegółowy opis oferowanych usług/produktów w ramach oferty,
 • Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty
 • Odniesienie się do każdego z zamieszczonych warunków udziału w postępowaniu
 • Cenę całkowitą netto i brutto,
 • Okres udzielanej gwarancji,
 • Warunki i termin płatności,
 • Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,
 • Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
 • Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. O wprowadzonych zmianach Zamawiający niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów do złożenia dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień, dotyczących złożonej oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: ogrodwertykalny@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Jacek Mojski nr tel.: 506 995 047

 Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych (Załącznik nr 2 niniejszego zapytania ofertowego).

2) Formularz oferty (Załącznik nr 3),

3) Podmioty działające przez reprezentantów nieujawnionych w KRS lub CEiDG zobowiązane są również załączyć do oferty dokumenty wskazujące na umocowanie osób podpisanych pod treścią oferty.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 1. „cena netto” – waga P1 = 90 pkt.
 2. „okres gwarancji” (m-ce) – waga P2 = 10 pkt.

Ad 1. W zakresie kryterium „cena” najwyżej punktowana będzie oferta z najniższą ceną (cena całkowita oferty badanej). Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

ONc = Cmin / Coferty N x P1

Gdzie :

ONc – ocena kolejnej oferty (N) dla kryterium „cena netto” – uzyskana ilość punktów dla oferty badanej (N) dla tego kryterium,

Cmin – najmniejsza cena oferty, ze wszystkich cen zaproponowanych w złożonych ofertach,

Coferty N – cena zaproponowana w ofercie badanej (N).

Ad 2. W zakresie kryterium „okres gwarancji” najwyżej punktowana będzie oferta z najdłuższym udzielanym okresem gwarancji. Liczba punktów w kryterium „okres gwarancji” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

ONG = Goferty N / Gmax x P2

Gdzie :

ONG – ocena kolejnej oferty (N) dla kryterium „okres gwarancji” – uzyskana ilość punktów dla oferty badanej (N) dla tego kryterium,

Gmax – najdłuższy okres gwarancji, udzielany wśród wszystkich oferentów (min. 24 miesiące),

Goferty N – okres gwarancji liczony w miesiącach, udzielony w ofercie badanej (N).

Ocenę całkowitą oferty badanej stanowi suma punktów uzyskanych w ocenie każdego z kryterium.

Ooferty N = ONc + ONG

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent pominie, jedno lub więcej kryteriów jego oferta może zostać uznana za nieważną lub w ocenie zostanie przyznanych mu 0 pkt. w danym kryterium.

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (otrzyma największą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert opublikuje wynik postępowania na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, a następnie zaproponuje oferentowi, który złożył najkorzystniejszą ofertę zawarcie umowy.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Weryfikacja warunku wykluczenia z postępowania odbywać się będzie na podstawie złożenia przez Oferenta podpisanego Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z zamawiającym (wzór Oświadczenia został dołączony do niniejszego zapytania- załącznik nr 2).

Informacja o wybranym wykonawcy:

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia
 
IDALIA Ireneusz Wolak Spółka Jawna
ul. Zubrzyckiego 10
26-610 Radom
18.04.2017

Zapytanie ofertowe nr 5

dotyczy Projektu pt. „Zakup Infrastruktury badawczej w celu budowy laboratorium (centrum badawczego)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,

Numer umowy o dofinansowanie: RPLU.01.03.00-06-0027/16

 

Zakup i dostawa kompletnego, przenośnego aparatu do pomiaru chlorofilu, flawonoli, antocyjanów i statusu odżywienia azotem oraz kompletnego, przenośnego aparatu do pomiaru promieniowania PAR i współczynnika LAI.

 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór dostawcy, z którym zostanie podpisana umowa na zakup i dostawę przenośnego aparatu do pomiaru chlorofilu, flawonoli, antocyjanów i statusu odżywienia azotem kompletnego, przenośnego aparatu do pomiaru promieniowania PAR i współczynnika LAI, który wykorzystywany będzie w ramach realizacji poszczególnych zadań Projektu „Zakup Infrastruktury badawczej w celu budowy laboratorium (centrum badawczego)”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kompletnego, przenośnego aparatu do pomiaru chlorofilu, flawonoli, antocyjanów i statusu odżywienia azotem oraz kompletnego, przenośnego aparatu do pomiaru promieniowania PAR i współczynnika LAI, zgodnego z opisem i na warunkach określonych w załączniku nr 1 niniejszego zapytania ofertowego .

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Załącznik nr 3 – Formularz oferty

Termin składania ofert: do dnia 19-04-2017

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może być złożona:

Elektronicznie na adres: ogrodwertykalny@gmail.com lub W wersji papierowej do siedziby firmy: Twój Świat Jacek Mojski, ul. Okrzei 39, 21-400 Łuków. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do firmy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Jeden wykonawca może złożyć ofertę na całość przedmiotu zamówienia.

Oferta musi zawierać następujące elementy:

 • Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG),
 • Datę przygotowania i termin ważności oferty
 • Zakres i szczegółowy opis oferowanych usług/produktów w ramach oferty,
 • Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty
 • Odniesienie się do każdego z zamieszczonych warunków udziału w postępowaniu
 • Cenę całkowitą netto i brutto,
 • Okres udzielanej gwarancji,
 • Warunki i termin płatności,
 • Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,
 • Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
 • Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. O wprowadzonych zmianach Zamawiający niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów do złożenia dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień, dotyczących złożonej oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: ogrodwertykalny@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Jacek Mojski nr tel.: 506 995 047

 Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych (Załącznik nr 2 niniejszego zapytania ofertowego).

2) Formularz oferty (Załącznik nr 3),

3) Podmioty działające przez reprezentantów nieujawnionych w KRS lub CEiDG zobowiązane są również załączyć do oferty dokumenty wskazujące na umocowanie osób podpisanych pod treścią oferty.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 1. „cena netto” – waga P1 = 90 pkt.
 2. „okres gwarancji” (m-ce) – waga P2 = 10 pkt.

Ad 1. W zakresie kryterium „cena” najwyżej punktowana będzie oferta z najniższą ceną (cena całkowita oferty badanej). Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

ONc = Cmin / Coferty N x P1

Gdzie :

ONc – ocena kolejnej oferty (N) dla kryterium „cena netto” – uzyskana ilość punktów dla oferty badanej (N) dla tego kryterium,

Cmin – najmniejsza cena oferty, ze wszystkich cen zaproponowanych w złożonych ofertach,

Coferty N – cena zaproponowana w ofercie badanej (N).

Ad 2. W zakresie kryterium „okres gwarancji” najwyżej punktowana będzie oferta z najdłuższym udzielanym okresem gwarancji. Liczba punktów w kryterium „okres gwarancji” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

ONG = Goferty N / Gmax x P2

Gdzie :

ONG – ocena kolejnej oferty (N) dla kryterium „okres gwarancji” – uzyskana ilość punktów dla oferty badanej (N) dla tego kryterium,

Gmax – najdłuższy okres gwarancji, udzielany wśród wszystkich oferentów (min. 24 miesiące),

Goferty N – okres gwarancji liczony w miesiącach, udzielony w ofercie badanej (N).

Ocenę całkowitą oferty badanej stanowi suma punktów uzyskanych w ocenie każdego z kryterium.

Ooferty N = ONc + ONG

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent pominie, jedno lub więcej kryteriów jego oferta może zostać uznana za nieważną lub w ocenie zostanie przyznanych mu 0 pkt. w danym kryterium.

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (otrzyma największą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert opublikuje wynik postępowania na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, a następnie zaproponuje oferentowi, który złożył najkorzystniejszą ofertę zawarcie umowy.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Weryfikacja warunku wykluczenia z postępowania odbywać się będzie na podstawie złożenia przez Oferenta podpisanego Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z zamawiającym (wzór Oświadczenia został dołączony do niniejszego zapytania- załącznik nr 2).

Informacja o wybranym wykonawcy:

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia
 
IDALIA Ireneusz Wolak Spółka Jawna
ul. Zubrzyckiego 10
26-610 Radom
18.04.2017

 

Zapytanie ofertowe nr 6

dotyczy Projektu pt. „Zakup Infrastruktury badawczej w celu budowy laboratorium (centrum badawczego)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,

Numer umowy o dofinansowanie: RPLU.01.03.00-06-0027/16

 

Zakup i dostawa kompletnego, przenośnego zestawu do pomiaru wymiany gazowej i fotosyntezy, wyposażonego w kuwetę liściową.

 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór dostawcy, z którym zostanie podpisana umowa na zakup i dostawę kompletnego, przenośnego zestawu do pomiaru wymiany gazowej i fotosyntezy, wyposażonego w kuwetę liściową, który wykorzystywany będzie w ramach realizacji poszczególnych zadań Projektu „Zakup Infrastruktury badawczej w celu budowy laboratorium (centrum badawczego)”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kompletnego, przenośnego zestawu do pomiaru wymiany gazowej i fotosyntezy, wyposażonego w kuwetę liściową, zgodnego z opisem i na warunkach określonych w załączniku nr 1 niniejszego zapytania ofertowego.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Załącznik nr 3 – Formularz oferty

Termin składania ofert: do dnia 19-04-2017

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może być złożona:

Elektronicznie na adres: ogrodwertykalny@gmail.com lub W wersji papierowej do siedziby firmy: Twój Świat Jacek Mojski, ul. Okrzei 39, 21-400 Łuków. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do firmy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Jeden wykonawca może złożyć ofertę na całość przedmiotu zamówienia.

Oferta musi zawierać następujące elementy:

 • Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG),
 • Datę przygotowania i termin ważności oferty
 • Zakres i szczegółowy opis oferowanych usług/produktów w ramach oferty,
 • Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty
 • Odniesienie się do każdego z zamieszczonych warunków udziału w postępowaniu
 • Cenę całkowitą netto i brutto,
 • Okres udzielanej gwarancji,
 • Warunki i termin płatności,
 • Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,
 • Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
 • Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. O wprowadzonych zmianach Zamawiający niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów do złożenia dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień, dotyczących złożonej oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: ogrodwertykalny@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Jacek Mojski nr tel.: 506 995 047

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych (Załącznik nr 2 niniejszego zapytania ofertowego).

2) Formularz oferty (Załącznik nr 3),

3) Podmioty działające przez reprezentantów nieujawnionych w KRS lub CEiDG zobowiązane są również załączyć do oferty dokumenty wskazujące na umocowanie osób podpisanych pod treścią oferty.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 1. „cena netto” – waga P1 = 90 pkt.
 2. „okres gwarancji” (m-ce) – waga P2 = 10 pkt.

Ad 1. W zakresie kryterium „cena” najwyżej punktowana będzie oferta z najniższą ceną (cena całkowita oferty badanej). Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

ONc = Cmin / Coferty N x P1

Gdzie :

ONc – ocena kolejnej oferty (N) dla kryterium „cena netto” – uzyskana ilość punktów dla oferty badanej (N) dla tego kryterium,

Cmin – najmniejsza cena oferty, ze wszystkich cen zaproponowanych w złożonych ofertach,

Coferty N – cena zaproponowana w ofercie badanej (N).

Ad 2. W zakresie kryterium „okres gwarancji” najwyżej punktowana będzie oferta z najdłuższym udzielanym okresem gwarancji. Liczba punktów w kryterium „okres gwarancji” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

ONG = Goferty N / Gmax x P2

Gdzie :

ONG – ocena kolejnej oferty (N) dla kryterium „okres gwarancji” – uzyskana ilość punktów dla oferty badanej (N) dla tego kryterium,

Gmax – najdłuższy okres gwarancji, udzielany wśród wszystkich oferentów (min. 24 miesiące),

Goferty N – okres gwarancji liczony w miesiącach, udzielony w ofercie badanej (N).

Ocenę całkowitą oferty badanej stanowi suma punktów uzyskanych w ocenie każdego z kryterium.

Ooferty N = ONc + ONG

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent pominie, jedno lub więcej kryteriów jego oferta może zostać uznana za nieważną lub w ocenie zostanie przyznanych mu 0 pkt. w danym kryterium.

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (otrzyma największą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert opublikuje wynik postępowania na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, a następnie zaproponuje oferentowi, który złożył najkorzystniejszą ofertę zawarcie umowy.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Weryfikacja warunku wykluczenia z postępowania odbywać się będzie na podstawie złożenia przez Oferenta podpisanego Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z zamawiającym (wzór Oświadczenia został dołączony do niniejszego zapytania- załącznik nr 2).

Informacja o wybranym wykonawcy:

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia
 
IDALIA Ireneusz Wolak Spółka Jawna
ul. Zubrzyckiego 10
26-610 Radom
18.04.2017
Unknown