sklep online
Twój Świat - Ogrody wertykalne Łuków, projektowanie | Zapytania ofertowe
155
page-template-default,page,page-id-155,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1/2019

W ramach konkursu nr 6/1.1.1/2019 – Szybka ścieżka w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Termin składania ofert: do dnia 12.12.2019 do godz. 16.30

 

Miejsce i sposób składania ofert

 1. Ofertę będąca odpowiedzią na niniejsze zapytanie ofertowe należy dostarczyć na załączonym formularzu (stanowiącym załącznik nr 1) do dnia 12.12.2019 r. do godziny 12.00 do siedziby Zamawiającego w Łukowie (21-400) przy ul. Okrzei 39 lub drogą elektroniczną, jako dokument w formacie PDF na adres e-mail podany w sekcji „Adres e-mail”.
 2. Termin związania ofertą wynosi 7 miesięcy od ostatecznego terminu składania ofert.
 3. Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych (na mniej niż wszystkie usługi objęte niniejszym zapytaniem ofertowym) lub wariantowych.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Adres e-mail: ogrodwertykalny@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Jacek Mojski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: +48 506995047

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, których celem będzie zbadanie wpływu stresów środowiskowych na kondycję fizjologiczną badanych gatunków mszaków w warunkach kontrolowanych oraz naturalnych, pod kątem wytypowania gatunku mchu o najlepszych właściwościach oczyszczania powietrza do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Prace będą podzielone na dwa zadania:

Zadanie 1 ma na celu analizę i ocenę wpływu stresów środowiskowych na kondycję fizjologiczną 6 gatunków mszaków w warunkach kontrolowanych.

Zadanie 2 – ma na celu analizę i ocenę wpływu stresów środowiskowych na kondycję fizjologiczną mchu, eksponowanego na czynniki stresogenne w zamkniętych pomieszczeniach oraz w warunkach naturalnych.

Podzadanie 2a – polega na wykonaniu analiz dla próbek mchu eksponowanych w pomieszczeniach dostarczonych przez Zamawiającego.

Podzadanie 2b –polega na przeprowadzeniu badań mchu na 2 stanowiskach badawczych przygotowanych przez Wykonawcę (jedno w centrum miasta i jedno w pobliżu głównego szlaku komunikacyjnego) oraz wykonaniu analiz dla próbek mchu eksponowanych na zewnątrz dostarczonych przez Zamawiającego.

Realizacja przedmiotu zamówienia musi zostać zakończona do końca dwudziestego czwartego miesiąca licząc od dnia podpisania umowy na realizację zadań.

Termin zakończenia prac może ulec skróceniu lub wydłużeniu na podstawie porozumienia pomiędzy stronami.

Kategoria ogłoszenia: Usługi

Podkategoria ogłoszenia: Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia: Siedziba Wykonawcy

 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia
W związku z realizacją projektu pn. „Wytypowanie gatunków mchu o najlepszych właściwościach oczyszczania powietrza do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków”, na który Zamawiający będzie ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu nr 6/1.1.1/2019 – Szybka ścieżka w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, celem przedmiotowego zamówienia jest wybór wykonawcy badań przemysłowych i prac rozwojowych będących częścią wskazanego projektu.

Przedmiot zamówienia
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na zaplanowanie i wykonanie poniżej opisanych prac badawczo-rozwojowych, mających na celu określenie wpływu stresów środowiskowych na kondycję fizjologiczną badanych gatunków mszaków w warunkach kontrolowanych oraz naturalnych, pod kątem wytypowania gatunku mchu o najlepszych właściwościach oczyszczania powietrza do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Prace będą obejmowały następujące zadania:

Zadanie 1:
Opracowanie i wybór właściwej metody przeprowadzania badań, realizacja badań według przyjętej metody, w tym budowa stanowiska badawczego, pozwalającego na badanie wpływu zanieczyszczeń powietrza w warunkach kontrolowanych, zaplanowanie eksperymentów, wykonanie pomiarów, analiza danych do zadania określenia stopnia asymilacji metali ciężkich, depozycji węglowodorów aromatycznych (WWA) na mszakach, depozycji pyłów na plechach 6 gatunków mszaków z równoczesnym monitorowaniem ich stanu fizjologicznego. Opracowanie danych oraz przygotowanie raportu z przeprowadzonych badań. Zadanie powinno obejmować:

 

 1. Budowę i utrzymanie stanowiska badawczego pozwalającego na badania wpływu zanieczyszczeń powietrza na mszaki w warunkach kontrolowanego zanieczyszczenia środowiska.
 2. Analizę zawartości metali ciężkich (Zn, Pb, Cd, Sr, Hg) w próbkach mszaków
 3. Analizę zawartości węglowodorów aromatycznych (WWA) zdeponowanych na mszakach
 4. Analizę toksyczności w/g normy PN-EN ISO 11348-3:2008
 5. Pomiary i analizę fluorescencji chlorofilu
 6. Analiza depozycji pyłów
 7. Opracowanie wyników i przygotowanie raportu z zadania 1

Czas realizacji: 5 miesięcy

Ilości próbek wskazano w załączniku nr 1 „Formularz ofertowy”.

Zadanie 2:
Opracowanie i wybór właściwej metody przeprowadzania badań, w tym budowa stanowiska badawczego, pozwalającego na badanie wpływu zanieczyszczeń powietrza w warunkach naturalnych, zaplanowanie eksperymentów, wykonanie pomiarów, analiza danych do zadania określenia stopnia asymilacji metali ciężkich, depozycji węglowodorów aromatycznych (WWA) zdeponowanych na mszakach, depozycji pyłów na plechach 6 gatunków mszaków ( 5 przeznaczonych do ogrodów wertykalnych wewnętrznych oraz 1 dla ogrodów zewnętrznych) z  równoczesnym monitorowaniem ich stanu fizjologicznego. Opracowanie danych oraz przygotowanie raportu z przeprowadzonych badań. Zadanie powinno obejmować:

 Zadanie 2a

 1. Analiza zawartości węglowodorów aromatycznych (WWA) zdeponowanych na mszakach
 2. Analiza toksyczności w/g normy PN-EN ISO 11348-3:2008
 3. Analiza ilości zdeponowanych pyłów na mchu

Czas realizacji: 3 miesiące
Ilości próbek wskazano w załączniku nr 1 „Formularz ofertowy”.

Zadanie 2b

 1. Analiza zawartości metali ciężkich (Zn, Pb, Cd, Sr, Hg) w tkankach mszaków – analiza dostarczonych próbek
 2. Analiza zawartości metali ciężkich (Zn, Pb, Cd, Sr, Hg) w tkankach mszaków i w pyle – analiza próbek z przeprowadzonego eksperymentu
 3. Analiza zawartości węglowodorów aromatycznych (WWA) w tkankach mszaków i w pyle – analiza dostarczonych próbek
 4. Analiza zawartości węglowodorów aromatycznych (WWA) w tkankach mszaków
 5. Analiza toksyczności w/g normy PN-EN ISO 11348-3:2008- analiza próbek z przeprowadzonego eksperymentu
 6. Analiza ilości zdeponowanych pyłów na mchu – analiza dostarczonych próbek
 7. Analiza ilości zdeponowanych pyłów na mchu – analiza prób z przeprowadzonego eksperymentu
 8. Budowa i utrzymanie stanowiska badawczego ulokowanego w mieście oraz w sąsiedztwie głównego drogowego szlaku komunikacyjnego

Opracowanie raportu z zadania 2

Czas realizacji: 15 miesięcy

Ilości próbek wskazano w załączniku nr 1 „Formularz ofertowy”.
Realizacja przedmiotu zamówienia musi zostać zakończona do końca dwudziestego czwartego miesiąca licząc od dnia podpisania umowy na realizację zadań.

Termin zakończenia prac może ulec skróceniu lub wydłużeniu na podstawie porozumienia pomiędzy stronami.

Kod CPV: 73100000-3

Nazwa kodu CPV: Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
Harmonogram realizacji zamówienia
Realizacja przedmiotu zamówienia musi zostać zakończona do końca dwudziestego czwartego miesiąca licząc od dnia podpisania umowy na realizację zadań.

Termin zakończenia prac może ulec skróceniu lub wydłużeniu na podstawie porozumienia pomiędzy stronami.

 

Załączniki

 

Potencjał techniczny
Wykonawca musi posiadać (kryterium obligatoryjne) odpowiedni potencjał techniczny  umożliwiający realizację zamówienia:

 1. dysponować laboratorium mikrobiologicznym z możliwością prowadzenia tekstów ekotoksykologicznych zgodnych z normą PN-EN ISO 11348-3:2008.
 2. dysponować komorą fitotronową do badań eksperymentalnych w warunkach kontrolowanych ( z regulacją, co najmniej wilgotności, temperatury, oświetlenia)
 3. dysponować laboratorium fizykochemicznym, posiadającym akredytację PCA, oznaczającym metale ciężkie (Zn, Pb, Cd, Sr, Hg) oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA).
 4. mieć możliwość stworzenia stanowiska badawczego w bezpośrednim sąsiedztwie (do 50 m) stacji monitoringu jakości powietrza ujętej w sieci Państwowego Monitoringu Środowiska, na której oznaczane są wartości stężeń pyłu PM10 i PM2,5.
 5. posiadać doświadczenie w realizacji, co najmniej 2 projektów naukowo-badawczych realizowanych w okresie minionych 24 miesięcy o wartości powyżej 400 tys. PLN każdy.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca musi dysponować (kryterium obligatoryjne),  zasobami ludzkimi i doświadczeniem w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, spełniającymi następujące wymogi:

 1. Posiadanie zespołu osobami zdolnych do realizacji przedmiotu zamówienia, złożonego z minimum pięciu osób, o kwalifikacjach podanych poniżej,
 2. Posiadanie specjalisty ze stopniem doktora habilitowanego w dyscyplinie biologia, prowadzącym badania, w obszarze wpływu stresów środowiskowych na kondycję fizjologiczną roślin, którego doświadczenie udokumentowane jest co najmniej 5 publikacjami z listy Journal Citation Reports, w ciągu ostatnich 4 lat, który będzie uczestniczył w realizacji zamówienia.
 3. Posiadanie specjalisty z zakresu badań mikrobiologii środowiskowej, co najmniej ze stopniem doktora habilitowanego w dyscyplinie biologia lub inżynieria środowiska, który posiada doświadczenie w realizacji projektów z tego obszaru udokumentowane co najmniej 10 publikacjami z listy Journal Citation Reports w ciągu ostatnich 4 lat, który będzie uczestniczył w realizacji zamówienia.
 4. Posiadanie specjalisty co najmniej ze stopniem doktora nauk chemicznych do prac z zakresu oznaczeń metali ciężkich, który posiada doświadczenie udokumentowane realizacją co najmniej 5 projektów z tego zakresu w okresie ostatnich 2 lat, który będzie uczestniczył w realizacji zamówienia
 5. Posiadanie specjalisty, co najmniej z tytułem magistra nauk chemicznych do prac z zakresu oznaczeń wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, który będzie uczestniczył w realizacji zamówienia.
 6. Ma dysponować specjalistą z zakresu badań mikrobiologii środowiskowej, co najmniej z tytułem magistra biotechnologii, który posiada doświadczenie udokumentowane realizacją co najmniej 50 projektów/zleceń z zakresu badań ekotoksykologicznych opartych o normę PN-EN ISO 11348-3:2008 w okresie ostatnich 2 lat, który będzie uczestniczył w realizacji zamówienia

 Dodatkowe warunki
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

– unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie,

– niewybrania żadnej oferty

–  zmodyfikowania treści zapytania ofertowego, w szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji projektu lub przedmiotu zapytania.

Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 1. Oferta powinna zawierać:
  1) Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 1).
  2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (zał. nr 2)
  3) Klauzulę informacyjną ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 7);
  4) Wykaz projektów realizowanych przez Oferenta w okresie ostatnich 2 lat (zał. nr 4)

5) Wykaz personelu zespołu badawczego (zał. nr 5)

6) doświadczenie kluczowych członków zespołu. (zał. nr 6)

7) wzór umowy (zał. nr 3)

 Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty spełniającej warunki udziału na wykonanie określonego w zapytaniu elementu zamówienia, Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawianych kryteriów ofert:

Kryterium: Całkowita cena netto za wykonanie określonego rodzaju badań.

Max. l. punktów: 100

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

Punkty będą przyznawane wg następującej formuły:

P=(Cn/Co) x 100 pkt

Wyjaśnienie:

P – liczba punktów ocenianej oferty w ramach kryterium

Cn – najniższa zaoferowana cena

Co – cena zaoferowana w ofercie ocenianej

 

Warunki zmiany umowy
Zmiana postanowień zawartej na przedmiot zamówienia Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
Zamawiający ma prawo do zmiany istotnych warunków Umowy, jeśli wystąpi co najmniej jedna z następujących sytuacji:
1) Nastąpi zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 lub innych obowiązujących Wytycznych, obowiązująca dla zawartych umów i wymagająca zmiany Umowy zawartej z Wykonawcą.
2) Nastąpi zmiana w interpretacjach Wytycznych.
3) Nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca koniecznością wprowadzenia zmian do zawartej Umowy.
4) Wynikną rozbieżności i niejasności w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób niż poprzez zmianę postanowień Umowy, a zmiana postanowień Umowy spowoduje jednoznaczną interpretację postanowień Umowy przez obie jej strony i nie doprowadzą one do zmiany charakteru Umowy.
5) Nastąpi konieczność likwidacji oczywistych pomyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy.
6) Nastąpią okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć a zmiana postanowień w Umowie nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy;
7) Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy z powodów niezależnych od Wykonawcy nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie.
8) Zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku, gdy konieczność zmiany wynikać będzie z przebiegu prac B+R w ramach projektu.
9) Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia i proporcjonalnego zmniejszenia/zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku konieczności zmiany zakresu prac badawczych wynikającej z ich przebiegu;
10) Zmiany w rozliczeniu umowy cywilno-prawnej ustalonych przez Strony.

W powyższych przypadkach, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z żądaniem zmiany postanowień umowy. Brak zgody Wykonawcy na zmianę warunków Umowy będzie oznaczał rozwiązanie Umowy.

 

Wykluczenia
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie będzie udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Rozstrzygnięte:

Nazwa i adres, data wpłynięcia:

 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU)

Ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice
10.12.2019

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1

Dotyczy Projektu pt. „Zakup Infrastruktury badawczej w celu budowy laboratorium (centrum badawczego)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, 

Numer umowy o dofinansowanie: RPLU.01.03.00-06-0027/16

Zakup i dostawa środka trwałego gotowej konstrukcji zielonej ściany

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór dostawcy, z którym zostanie podpisana umowa na zakup i dostawę kompletnej, gotowej konstrukcji zielonej ściany, które wykorzystywane będą w ramach realizacji poszczególnych zadań Projektu „Zakup Infrastruktury badawczej w celu budowy laboratorium (centrum badawczego)”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kompletnej, gotowej konstrukcji zielonej ściany, zgodnego z opisem i na warunkach określonych w załączniku nr 1 niniejszego zapytania ofertowego.

Kody CPV

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

38900000-4 Rożne przyrzdy do badań lub testowania

Harmonogram realizacji zamówienia
Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi bezpośrednio po zawarciu umowy w
terminie uzgodnionym z Wykonawcą, jednak nie później niż: 15 czerwca 2018

Załączniki:

Zalacznik_nr_1._-_Opis_przedmiotu_zamowienia

Zalacznik_nr_2._-_Oswiadczenie_o_braku_powiazan_osobowych

Zalacznik_nr_3_do_Zapytania_ofertowego_Formularz_oferty

 

Termin składania ofert: do dnia 27.03.2018

 

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może być złożona:
Elektronicznie na adres: ogrodwertykalny@gmail.com lub W wersji papierowej do siedziby firmy: Twój Świat Jacek Mojski, ul. Okrzei 39, 21-400 Łuków. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpłynięcia oferty do firmy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych . Jeden wykonawca może złożyć ofertę na całość przedmiotu zamówienia.
Oferta musi zawierać następujące elementy:
• Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/CEiDG), 
• Datę przygotowania i termin ważności oferty 
• Zakres i szczegółowy opis oferowanych usług/produktów w ramach oferty,
• Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty
• Odniesienie się do każdego z zamieszczonych warunków udziału w postępowaniu 
• Cenę całkowitą netto i brutto,
• Okres udzielanej gwarancji,
• Warunki i termin płatności,
• Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,
• Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
• Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. O wprowadzonych zmianach Zamawiający niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów do złożenia dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień, dotyczących złożonej oferty.

 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: ogrodwertykalny@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Jacek Mojski nr tel.: 506 995 047

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych (Załącznik nr 2 niniejszego zapytania ofertowego).
2) Formularz oferty (Załącznik nr 3),
3) Dostępne karty katalogowe lub inne dokumenty zawierające parametry oferowanych materiałów/urządzeń/urządzenia/elementów składowych materiałów/
elementów składowych urządzeń.
4) Podmioty działające przez reprezentantów nieujawnionych w KRS lub CEiDG zobowiązane są również załączyć do oferty dokumenty wskazujące na umocowanie osób podpisanych pod treścią oferty.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. „cena netto” – waga P1 = 90 pkt.
2. „okres gwarancji” (m-ce) – waga P2 = 10 pkt.
Ad 1. W zakresie kryterium „cena” najwyżej punktowana będzie oferta z najniższą ceną (cena całkowita oferty badanej). Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
ONc = Cmin / Coferty N x P1
Gdzie :
ONc – ocena kolejnej oferty (N) dla kryterium „cena netto” – uzyskana ilość punktów dla oferty badanej (N) dla tego kryterium, 
Cmin – najmniejsza cena oferty, ze wszystkich cen zaproponowanych w złożonych ofertach, 
Coferty N – cena zaproponowana w ofercie badanej (N). 
Ad 2. W zakresie kryterium „okres gwarancji” najwyżej punktowana będzie oferta z najdłuższym udzielanym okresem gwarancji. Liczba punktów w kryterium „okres gwarancji” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
ONG = Goferty N / Gmax x P2
Gdzie :
ONG – ocena kolejnej oferty (N) dla kryterium „okres gwarancji” – uzyskana ilość punktów dla oferty badanej (N) dla tego kryterium, 
Gmax – najdłuższy okres gwarancji, udzielany wśród wszystkich oferentów (min. 60 miesiącY), 
Goferty N – okres gwarancji liczony w miesiącach, udzielony w ofercie badanej (N). 
Ocenę całkowitą oferty badanej stanowi suma punktów uzyskanych w ocenie każdego z kryterium. 
Ooferty N = ONc + ONG
W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent pominie, jedno lub więcej kryteriów jego oferta może zostać uznana za nieważną lub w ocenie zostanie przyznanych mu 0 pkt. w danym kryterium.
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (otrzyma największą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert opublikuje wynik postępowania na stronie
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, a następnie zaproponuje oferentowi, który złożył najkorzystniejszą ofertę zawarcie umowy.

Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Weryfikacja warunku wykluczenia z postępowania odbywać się będzie na podstawie złożenia przez Oferenta podpisanego Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z zamawiającym (wzór Oświadczenia został dołączony do niniejszego zapytania- załącznik nr 2).

Rozstrzygnięte
Nazwa i adres, data wpłynięcia

 MD-INVEST S.C. Radosław Makowski, Gerard Duczkowski
Łazy 52, 21-400 Łuków
26.03.2018

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 2

Dotyczy Projektu pt. „Zakup Infrastruktury badawczej w celu budowy laboratorium (centrum badawczego)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, 

Numer umowy o dofinansowanie: RPLU.01.03.00-06-0027/16

Zakup materiałów i robót budowlanych celem adaptacji budynku na potrzeby zaplecza badawczo-rozwojowego (laboratorium roślin).

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa zakup robót i materiałów budowlanych celem adaptacji budynku na potrzeby zaplecza badawczo-rozwojowego (laboratorium roślin), który wykorzystywany będzie w ramach realizacji projektu „Zakup Infrastruktury badawczej w celu budowy laboratorium (centrum badawczego)”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup robót i materiałów budowlanych celem adaptacji budynku na potrzeby zaplecza badawczo-rozwojowego (laboratorium roślin), zgodnego z opisem i na warunkach określonych w załączniku nr 1 niniejszego zapytania ofertowego.

Kody CPV

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45320000-6 Roboty izolacyjne
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

Załączniki:

Załącznik_nr_1_Zapytanie_ofertowe

Załącznik_nr_2_-_Oswiadczenie_o_braku_powiazan_osobowych

Załącznik_nr_3_-_Formularz_oferty

Załącznik_nr_4_-_Wykaz_robot_budowlanych

Załącznik_nr_4A_-_Wykaz_osob_skierowanych_do_realizacji_

Załącznik_nr_5_-_Przedmiar_robot_budowlanych

Załącznik_nr_6_-_oswiadczenie_o_zapoznaniu_sie_z_placem_

Szczegółowy zakres prac przedstawiony został w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy w stosunku do dokumentacji projektowej. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania robót budowlanych w zakresie określonym w dokumentacji projektowej.
Szczegółowa specyfikacja techniczna (projekt budowlany, projekt konstrukcyjny, mapka sytuacyjna oraz pozwolenie na budowę) znajduje się u Zamawiającego od dnia ogłoszenia zapytania ofertowego do dnia terminu składania ofert w ramach niniejszego postępowania oraz w celu przygotowania oferty zostanie udostępniona zainteresowanym podmiotom w wersji elektronicznej po uprzednim uzgodnieniu terminu – za pośrednictwem poczty elektronicznej: ogrodwertykalny@gmail.com lub pod numerem telefonu 506 995 047 godzinach 8:00 – 16:00 w dni robocze, przy czym o wydanie dokumentacji można zgłaszać się w terminie od publikacji niniejszego zapytania, najpóźniej do 2 dni roboczych przed ostatecznym terminem składania ofert.

Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej celem zapoznania się z warunkami miejsca planowanej inwestycji przed przystąpieniem do przygotowywania oferty.
Realizacja przedmiotu zamówienia musi odbyć się zgodnie ze sztuką budowlaną, normami technicznymi i w sposób umożliwiający odbiór inwestycji.

POZOSTAŁE WYMAGANIA:
a)Termin realizacji całego przedmiotu zamówienia: 
– rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi bezpośrednio po zawarciu umowy w terminie uzgodnionym z Wykonawcą, jednak nie później niż: listopad 2017, 
– zakończenie realizacji nastąpi nie później niż do dnia 30 listopad 2018 r.
b) minimum 36 – miesięczna bezpłatna gwarancja i serwis na przedmiot zamówienia (wykonane roboty budowlane) od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego bez uwag.
Oferta musi zawierać informacje pozwalające na jednoznaczne stwierdzenie czy treść złożonej oferty odpowiada treści zapytania ofertowego. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert: częściowych lub wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli, co najmniej 1 zamówienie budowlane o kubaturze nie mniejszej niż 1000 m3. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wykazu robót budowlanych (załącznik nr 4) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego powyżej, wraz z podaniem ich rodzajów, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) należytego wykonania. Dowodami należytego wykonania są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeśli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji:
– kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy,
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wykazu osób (załącznik nr 4a), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia w/w warunku, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.

Termin składania ofert: do dnia 26.10.2017

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może być złożona:

Elektronicznie na adres: ogrodwertykalny@gmail.com lub w wersji papierowej do siedziby firmy: Twój Świat Mojski Jacek, ul. Okrzei 39, 21-400 Łuków. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do firmy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Jeden wykonawca może złożyć ofertę na całość przedmiotu zamówienia.

Oferta musi zawierać następujące elementy:

 • Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG),
 • Datę przygotowania i termin ważności oferty
 • Zakres i szczegółowy opis oferowanych usług/produktów w ramach oferty,
 • Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty
 • Odniesienie się do każdego z zamieszczonych warunków udziału w postępowaniu
 • Cenę całkowitą netto i brutto,
 • Okres udzielanej gwarancji i serwisu,
 • Warunki i termin płatności,
 • Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,
 • Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
 • Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. O wprowadzonych zmianach Zamawiający niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów do złożenia dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień, dotyczących złożonej oferty.

 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: ogrodwertykalny@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Jacek Mojski nr tel.: 506 995 047

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych (Załącznik nr 2 niniejszego zapytania ofertowego)

2) Formularz oferty (Załącznik nr 3),

3) Załącznik nr.4 – Wykaz robót budowlanych,

4) Załącznik nr 4a – Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

5) Załącznik nr.5 – Przedmiar robót.

6) Załącznik nr.6 – Oświadczenie o zapoznaniu się z placem budowy.

7) Podmioty działające przez reprezentantów nieujawnionych w KRS lub CEiDG zobowiązane są również załączyć do oferty dokumenty wskazujące na umocowanie osób podpisanych pod treścią oferty.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

 1. Oceny ofert będzie dokonywał Zamawiający. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę.
 2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami oceny ofert, o których mowa w ust.3.
 3. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
  1. Cena – cena ryczałtowa w PLN na wykonanie całego zakresu robót zgodnie z Projektem budowlanym (70%).
  2. Termin wykonania zamówienia – termin wykonania liczony w dniach od daty otwarcia ofert do dnia określonego przez oferenta w ofercie (20%).
  3. Okres gwarancji i serwisu na wykonane roboty budowlane – okres gwarancji (serwisu) liczony w miesiącach od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót (10%).
 4. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

(L.P Kryteria obligatoryjne) /Opis sposobu przyznawania punktów/ {Waga kryterium} <Max punktacja>

(1.) Cena całkowita netto ( w zł )

/Pc – liczba punktów w zakresie oceny

C min – najniższa cena spośród złożonych ofert

C bad – cena badania oferty

Sposób przyznawania punktacji

Pc = [(Cmin/Cbad) * 100 pkt] * 0,70 /

{0,70} <70 pkt>

(2. Termin ( czas ) wykonania zamówienia – w dniach)

/Pt – liczba punktów w zakresie terminu

( czasu realizacji zamówienia)

T min – najkrótszy termin spośród złożonych ofert

T bad. – termin badanej oferty

Sposób przyznawania punktacji :

Pt = (( T min /T bad ) *100 pkt) *0,20

Oferta z zakresem realizacji wykraczającym poza 30.11.2018 podlega odrzuceniu./  

{0,20} <20 pkt>

(3 Okres gwarancji i serwisu ( w pełnych miesiącach))

/Pg – liczba punktów w zakresie gwarancji i serwisu

Gbad – ilość miesięcy wskazanych w badanej ofercie

Gmax – najwyższa ilość miesięcy spośród złożonych ofert

Sposób przyznawania punktacji:

Pg= ( (Gbad / Gmax)*100 pkt ) * 0,10

Minimalny okres gwarancji i serwisu to 36 miesięcy. /

{0,10} <10 pkt>

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach kryteriów obligatoryjnych 100 pkt.

 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która zdobędzie największa liczbę punktów obliczonych ze wzoru:

P = Pc + Pt +Pg

Uzyskane wyniki zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego ( w tym nie zostaną spełnione kryteria obligatoryjne) a oferowany przedmiot dostawy nie będzie spełniał wymaganych w zapytaniu ofertowym elementów – zadań przewidzianych do realizacji. Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych i wariantowych.
 2. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może poprosić Oferentów o udzielenie dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.
 3. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (otrzyma największą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert opublikuje wynik postępowania na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, a następnie zaproponuje oferentowi, który złożył najkorzystniejszą ofertę zawarcie umowy.

Wykluczenia

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o zamówienie, należy złożyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (Załącznik nr 2).

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

– uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

– posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,

– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Brak dołączonego i podpisanego oświadczenia skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o zamówienie.

Informacja o wybranym wykonawcy:

 

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia
 MD-INVEST S.C. Radosław Makowski, Gerard Duczkowski
ul. Łazy 52, 21-400 Łuków
30.10.2017

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 3

dotyczy Projektu pt. „Zakup Infrastruktury badawczej w celu budowy laboratorium (centrum badawczego)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,

Numer umowy o dofinansowanie: RPLU.01.03.00-06-0027/16

 

Zakup i dostawa kompletnego zestawu do monitorowania fluorescencji chlorofilu.

 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór dostawcy, z którym zostanie podpisana umowa na zakup i dostawę kompletnego zestawu do monitorowania fluorescencji chlorofilu, który wykorzystywany będzie w ramach realizacji poszczególnych zadań Projektu „Zakup Infrastruktury badawczej w celu budowy laboratorium (centrum badawczego)”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kompletnego zestawu do monitorowania fluorescencji chlorofilu, zgodnego z opisem i na warunkach określonych w załączniku nr 1 niniejszego zapytania ofertowego.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Załącznik nr 3 – Formularz oferty

Termin składania ofert: do dnia 19-04-2017

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może być złożona:

Elektronicznie na adres: ogrodwertykalny@gmail.com lub W wersji papierowej do siedziby firmy: Twój Świat Jacek Mojski, ul. Okrzei 39, 21-400 Łuków. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do firmy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Jeden wykonawca może złożyć ofertę na całość przedmiotu zamówienia.

Oferta musi zawierać następujące elementy:

 • Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG),
 • Datę przygotowania i termin ważności oferty
 • Zakres i szczegółowy opis oferowanych usług/produktów w ramach oferty,
 • Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty
 • Odniesienie się do każdego z zamieszczonych warunków udziału w postępowaniu
 • Cenę całkowitą netto i brutto,
 • Okres udzielanej gwarancji,
 • Warunki i termin płatności,
 • Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,
 • Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
 • Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. O wprowadzonych zmianach Zamawiający niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów do złożenia dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień, dotyczących złożonej oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: ogrodwertykalny@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Jacek Mojski nr tel.: 506 995 047

 Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych (Załącznik nr 2 niniejszego zapytania ofertowego).

2) Formularz oferty (Załącznik nr 3),

3) Podmioty działające przez reprezentantów nieujawnionych w KRS lub CEiDG zobowiązane są również załączyć do oferty dokumenty wskazujące na umocowanie osób podpisanych pod treścią oferty.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 1. „cena netto” – waga P1 = 90 pkt.
 2. „okres gwarancji” (m-ce) – waga P2 = 10 pkt.

Ad 1. W zakresie kryterium „cena” najwyżej punktowana będzie oferta z najniższą ceną (cena całkowita oferty badanej). Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

ONc = Cmin / Coferty N x P1

Gdzie :

ONc – ocena kolejnej oferty (N) dla kryterium „cena netto” – uzyskana ilość punktów dla oferty badanej (N) dla tego kryterium,

Cmin – najmniejsza cena oferty, ze wszystkich cen zaproponowanych w złożonych ofertach,

Coferty N – cena zaproponowana w ofercie badanej (N).

Ad 2. W zakresie kryterium „okres gwarancji” najwyżej punktowana będzie oferta z najdłuższym udzielanym okresem gwarancji. Liczba punktów w kryterium „okres gwarancji” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

ONG = Goferty N / Gmax x P2

Gdzie :

ONG – ocena kolejnej oferty (N) dla kryterium „okres gwarancji” – uzyskana ilość punktów dla oferty badanej (N) dla tego kryterium,

Gmax – najdłuższy okres gwarancji, udzielany wśród wszystkich oferentów (min. 24 miesiące),

Goferty N – okres gwarancji liczony w miesiącach, udzielony w ofercie badanej (N).

Ocenę całkowitą oferty badanej stanowi suma punktów uzyskanych w ocenie każdego z kryterium.

Ooferty N = ONc + ONG

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent pominie, jedno lub więcej kryteriów jego oferta może zostać uznana za nieważną lub w ocenie zostanie przyznanych mu 0 pkt. w danym kryterium.

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (otrzyma największą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert opublikuje wynik postępowania na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, a następnie zaproponuje oferentowi, który złożył najkorzystniejszą ofertę zawarcie umowy.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Weryfikacja warunku wykluczenia z postępowania odbywać się będzie na podstawie złożenia przez Oferenta podpisanego Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z zamawiającym (wzór Oświadczenia został dołączony do niniejszego zapytania- załącznik nr 2).

Informacja o wybranym wykonawcy:

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia
 
IDALIA Ireneusz Wolak Spółka Jawna
ul. Zubrzyckiego 10
26-610 Radom
18.04.2017

 

Zapytanie ofertowe nr 4

dotyczy Projektu pt. „Zakup Infrastruktury badawczej w celu budowy laboratorium (centrum badawczego)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,

Numer umowy o dofinansowanie: RPLU.01.03.00-06-0027/16

 

Zakup i dostawa fluorymetru z oświetleniem ciągłym do pomiaru fluorescencji chlorofilu.

 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór dostawcy, z którym zostanie podpisana umowa na zakup i dostawę fluorymetru z oświetleniem ciągłym do pomiaru fluorescencji chlorofilu, który wykorzystywany będzie w ramach realizacji poszczególnych zadań Projektu „Zakup Infrastruktury badawczej w celu budowy laboratorium (centrum badawczego)”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fluorymetru z oświetleniem ciągłym do pomiaru fluorescencji chlorofilu, zgodnego z opisem i na warunkach określonych w załączniku nr 1 niniejszego zapytania ofertowego.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Załącznik nr 3 – Formularz oferty

Termin składania ofert: do dnia 19-04-2017

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może być złożona:

Elektronicznie na adres: ogrodwertykalny@gmail.com lub W wersji papierowej do siedziby firmy: Twój Świat Jacek Mojski, ul. Okrzei 39, 21-400 Łuków. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do firmy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Jeden wykonawca może złożyć ofertę na całość przedmiotu zamówienia.

Oferta musi zawierać następujące elementy:

 • Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG),
 • Datę przygotowania i termin ważności oferty
 • Zakres i szczegółowy opis oferowanych usług/produktów w ramach oferty,
 • Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty
 • Odniesienie się do każdego z zamieszczonych warunków udziału w postępowaniu
 • Cenę całkowitą netto i brutto,
 • Okres udzielanej gwarancji,
 • Warunki i termin płatności,
 • Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,
 • Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
 • Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. O wprowadzonych zmianach Zamawiający niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów do złożenia dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień, dotyczących złożonej oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: ogrodwertykalny@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Jacek Mojski nr tel.: 506 995 047

 Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych (Załącznik nr 2 niniejszego zapytania ofertowego).

2) Formularz oferty (Załącznik nr 3),

3) Podmioty działające przez reprezentantów nieujawnionych w KRS lub CEiDG zobowiązane są również załączyć do oferty dokumenty wskazujące na umocowanie osób podpisanych pod treścią oferty.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 1. „cena netto” – waga P1 = 90 pkt.
 2. „okres gwarancji” (m-ce) – waga P2 = 10 pkt.

Ad 1. W zakresie kryterium „cena” najwyżej punktowana będzie oferta z najniższą ceną (cena całkowita oferty badanej). Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

ONc = Cmin / Coferty N x P1

Gdzie :

ONc – ocena kolejnej oferty (N) dla kryterium „cena netto” – uzyskana ilość punktów dla oferty badanej (N) dla tego kryterium,

Cmin – najmniejsza cena oferty, ze wszystkich cen zaproponowanych w złożonych ofertach,

Coferty N – cena zaproponowana w ofercie badanej (N).

Ad 2. W zakresie kryterium „okres gwarancji” najwyżej punktowana będzie oferta z najdłuższym udzielanym okresem gwarancji. Liczba punktów w kryterium „okres gwarancji” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

ONG = Goferty N / Gmax x P2

Gdzie :

ONG – ocena kolejnej oferty (N) dla kryterium „okres gwarancji” – uzyskana ilość punktów dla oferty badanej (N) dla tego kryterium,

Gmax – najdłuższy okres gwarancji, udzielany wśród wszystkich oferentów (min. 24 miesiące),

Goferty N – okres gwarancji liczony w miesiącach, udzielony w ofercie badanej (N).

Ocenę całkowitą oferty badanej stanowi suma punktów uzyskanych w ocenie każdego z kryterium.

Ooferty N = ONc + ONG

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent pominie, jedno lub więcej kryteriów jego oferta może zostać uznana za nieważną lub w ocenie zostanie przyznanych mu 0 pkt. w danym kryterium.

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (otrzyma największą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert opublikuje wynik postępowania na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, a następnie zaproponuje oferentowi, który złożył najkorzystniejszą ofertę zawarcie umowy.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Weryfikacja warunku wykluczenia z postępowania odbywać się będzie na podstawie złożenia przez Oferenta podpisanego Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z zamawiającym (wzór Oświadczenia został dołączony do niniejszego zapytania- załącznik nr 2).

Informacja o wybranym wykonawcy:

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia
 
IDALIA Ireneusz Wolak Spółka Jawna
ul. Zubrzyckiego 10
26-610 Radom
18.04.2017

Zapytanie ofertowe nr 5

dotyczy Projektu pt. „Zakup Infrastruktury badawczej w celu budowy laboratorium (centrum badawczego)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,

Numer umowy o dofinansowanie: RPLU.01.03.00-06-0027/16

 

Zakup i dostawa kompletnego, przenośnego aparatu do pomiaru chlorofilu, flawonoli, antocyjanów i statusu odżywienia azotem oraz kompletnego, przenośnego aparatu do pomiaru promieniowania PAR i współczynnika LAI.

 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór dostawcy, z którym zostanie podpisana umowa na zakup i dostawę przenośnego aparatu do pomiaru chlorofilu, flawonoli, antocyjanów i statusu odżywienia azotem kompletnego, przenośnego aparatu do pomiaru promieniowania PAR i współczynnika LAI, który wykorzystywany będzie w ramach realizacji poszczególnych zadań Projektu „Zakup Infrastruktury badawczej w celu budowy laboratorium (centrum badawczego)”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kompletnego, przenośnego aparatu do pomiaru chlorofilu, flawonoli, antocyjanów i statusu odżywienia azotem oraz kompletnego, przenośnego aparatu do pomiaru promieniowania PAR i współczynnika LAI, zgodnego z opisem i na warunkach określonych w załączniku nr 1 niniejszego zapytania ofertowego .

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Załącznik nr 3 – Formularz oferty

Termin składania ofert: do dnia 19-04-2017

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może być złożona:

Elektronicznie na adres: ogrodwertykalny@gmail.com lub W wersji papierowej do siedziby firmy: Twój Świat Jacek Mojski, ul. Okrzei 39, 21-400 Łuków. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do firmy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Jeden wykonawca może złożyć ofertę na całość przedmiotu zamówienia.

Oferta musi zawierać następujące elementy:

 • Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG),
 • Datę przygotowania i termin ważności oferty
 • Zakres i szczegółowy opis oferowanych usług/produktów w ramach oferty,
 • Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty
 • Odniesienie się do każdego z zamieszczonych warunków udziału w postępowaniu
 • Cenę całkowitą netto i brutto,
 • Okres udzielanej gwarancji,
 • Warunki i termin płatności,
 • Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,
 • Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
 • Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. O wprowadzonych zmianach Zamawiający niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów do złożenia dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień, dotyczących złożonej oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: ogrodwertykalny@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Jacek Mojski nr tel.: 506 995 047

 Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych (Załącznik nr 2 niniejszego zapytania ofertowego).

2) Formularz oferty (Załącznik nr 3),

3) Podmioty działające przez reprezentantów nieujawnionych w KRS lub CEiDG zobowiązane są również załączyć do oferty dokumenty wskazujące na umocowanie osób podpisanych pod treścią oferty.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 1. „cena netto” – waga P1 = 90 pkt.
 2. „okres gwarancji” (m-ce) – waga P2 = 10 pkt.

Ad 1. W zakresie kryterium „cena” najwyżej punktowana będzie oferta z najniższą ceną (cena całkowita oferty badanej). Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

ONc = Cmin / Coferty N x P1

Gdzie :

ONc – ocena kolejnej oferty (N) dla kryterium „cena netto” – uzyskana ilość punktów dla oferty badanej (N) dla tego kryterium,

Cmin – najmniejsza cena oferty, ze wszystkich cen zaproponowanych w złożonych ofertach,

Coferty N – cena zaproponowana w ofercie badanej (N).

Ad 2. W zakresie kryterium „okres gwarancji” najwyżej punktowana będzie oferta z najdłuższym udzielanym okresem gwarancji. Liczba punktów w kryterium „okres gwarancji” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

ONG = Goferty N / Gmax x P2

Gdzie :

ONG – ocena kolejnej oferty (N) dla kryterium „okres gwarancji” – uzyskana ilość punktów dla oferty badanej (N) dla tego kryterium,

Gmax – najdłuższy okres gwarancji, udzielany wśród wszystkich oferentów (min. 24 miesiące),

Goferty N – okres gwarancji liczony w miesiącach, udzielony w ofercie badanej (N).

Ocenę całkowitą oferty badanej stanowi suma punktów uzyskanych w ocenie każdego z kryterium.

Ooferty N = ONc + ONG

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent pominie, jedno lub więcej kryteriów jego oferta może zostać uznana za nieważną lub w ocenie zostanie przyznanych mu 0 pkt. w danym kryterium.

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (otrzyma największą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert opublikuje wynik postępowania na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, a następnie zaproponuje oferentowi, który złożył najkorzystniejszą ofertę zawarcie umowy.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Weryfikacja warunku wykluczenia z postępowania odbywać się będzie na podstawie złożenia przez Oferenta podpisanego Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z zamawiającym (wzór Oświadczenia został dołączony do niniejszego zapytania- załącznik nr 2).

Informacja o wybranym wykonawcy:

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia
 
IDALIA Ireneusz Wolak Spółka Jawna
ul. Zubrzyckiego 10
26-610 Radom
18.04.2017

 

Zapytanie ofertowe nr 6

dotyczy Projektu pt. „Zakup Infrastruktury badawczej w celu budowy laboratorium (centrum badawczego)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,

Numer umowy o dofinansowanie: RPLU.01.03.00-06-0027/16

 

Zakup i dostawa kompletnego, przenośnego zestawu do pomiaru wymiany gazowej i fotosyntezy, wyposażonego w kuwetę liściową.

 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór dostawcy, z którym zostanie podpisana umowa na zakup i dostawę kompletnego, przenośnego zestawu do pomiaru wymiany gazowej i fotosyntezy, wyposażonego w kuwetę liściową, który wykorzystywany będzie w ramach realizacji poszczególnych zadań Projektu „Zakup Infrastruktury badawczej w celu budowy laboratorium (centrum badawczego)”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kompletnego, przenośnego zestawu do pomiaru wymiany gazowej i fotosyntezy, wyposażonego w kuwetę liściową, zgodnego z opisem i na warunkach określonych w załączniku nr 1 niniejszego zapytania ofertowego.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Załącznik nr 3 – Formularz oferty

Termin składania ofert: do dnia 19-04-2017

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może być złożona:

Elektronicznie na adres: ogrodwertykalny@gmail.com lub W wersji papierowej do siedziby firmy: Twój Świat Jacek Mojski, ul. Okrzei 39, 21-400 Łuków. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do firmy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Jeden wykonawca może złożyć ofertę na całość przedmiotu zamówienia.

Oferta musi zawierać następujące elementy:

 • Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG),
 • Datę przygotowania i termin ważności oferty
 • Zakres i szczegółowy opis oferowanych usług/produktów w ramach oferty,
 • Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty
 • Odniesienie się do każdego z zamieszczonych warunków udziału w postępowaniu
 • Cenę całkowitą netto i brutto,
 • Okres udzielanej gwarancji,
 • Warunki i termin płatności,
 • Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,
 • Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
 • Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. O wprowadzonych zmianach Zamawiający niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów do złożenia dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień, dotyczących złożonej oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: ogrodwertykalny@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Jacek Mojski nr tel.: 506 995 047

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych (Załącznik nr 2 niniejszego zapytania ofertowego).

2) Formularz oferty (Załącznik nr 3),

3) Podmioty działające przez reprezentantów nieujawnionych w KRS lub CEiDG zobowiązane są również załączyć do oferty dokumenty wskazujące na umocowanie osób podpisanych pod treścią oferty.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 1. „cena netto” – waga P1 = 90 pkt.
 2. „okres gwarancji” (m-ce) – waga P2 = 10 pkt.

Ad 1. W zakresie kryterium „cena” najwyżej punktowana będzie oferta z najniższą ceną (cena całkowita oferty badanej). Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

ONc = Cmin / Coferty N x P1

Gdzie :

ONc – ocena kolejnej oferty (N) dla kryterium „cena netto” – uzyskana ilość punktów dla oferty badanej (N) dla tego kryterium,

Cmin – najmniejsza cena oferty, ze wszystkich cen zaproponowanych w złożonych ofertach,

Coferty N – cena zaproponowana w ofercie badanej (N).

Ad 2. W zakresie kryterium „okres gwarancji” najwyżej punktowana będzie oferta z najdłuższym udzielanym okresem gwarancji. Liczba punktów w kryterium „okres gwarancji” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

ONG = Goferty N / Gmax x P2

Gdzie :

ONG – ocena kolejnej oferty (N) dla kryterium „okres gwarancji” – uzyskana ilość punktów dla oferty badanej (N) dla tego kryterium,

Gmax – najdłuższy okres gwarancji, udzielany wśród wszystkich oferentów (min. 24 miesiące),

Goferty N – okres gwarancji liczony w miesiącach, udzielony w ofercie badanej (N).

Ocenę całkowitą oferty badanej stanowi suma punktów uzyskanych w ocenie każdego z kryterium.

Ooferty N = ONc + ONG

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent pominie, jedno lub więcej kryteriów jego oferta może zostać uznana za nieważną lub w ocenie zostanie przyznanych mu 0 pkt. w danym kryterium.

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (otrzyma największą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert opublikuje wynik postępowania na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, a następnie zaproponuje oferentowi, który złożył najkorzystniejszą ofertę zawarcie umowy.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Weryfikacja warunku wykluczenia z postępowania odbywać się będzie na podstawie złożenia przez Oferenta podpisanego Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z zamawiającym (wzór Oświadczenia został dołączony do niniejszego zapytania- załącznik nr 2).

Informacja o wybranym wykonawcy:

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia
 
IDALIA Ireneusz Wolak Spółka Jawna
ul. Zubrzyckiego 10
26-610 Radom
18.04.2017
Unknown